YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Interpelacja w sprawie sposobu wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zajęć dodatkowych w przedszkolach.

Poniżej zamieszczam interpelację skierowaną do Pani Krystyny Szumilas Minister Edukacji Narodowej w sprawie sposobu wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zajęć dodatkowych w przedszkolach.

 

 

 

 

 

Interpelacja poselska
w sprawie sposobu wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie zajęć dodatkowych w przedszkolach

Pani Minister,

Ostatnia nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła zasadę odpłatności za kolejne godziny przekraczające podstawowy czas pobytu dziecka w przedszkolu na poziomie
1 złotego.
Przed wprowadzeniem nowelizacji, w trakcie tych dodatkowych godzin przekraczających czas realizacji podstawy programowej, dzieci mogły korzystać z tzw. zajęć dodatkowych, które obejmowały m.in. rytmikę, naukę tańca, języków obcych i inne.

Odpłatność za te zajęcia była realizowana w dwojaki sposób:

  1. Zajęcia prowadzone przez instruktorów zatrudnionych w firmach zewnętrznych na terenie przedszkola opłacane przez rodziców bezpośrednio na konta tych firm;
  2. W godzinach realizacji zajęć rytmicznych/umuzykalniających w ramach pomocy nauczycielowi zajęcia prowadziła rytmiczka, której wynagrodzenie opłacane było bezpośrednio ze składki Rady Rodziców.

Obecnie obowiązująca treść art.3 ust. 22 wspomnianej wyżej ustawy określa, iż opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oznacza opłatę za nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzone w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony zgodnie z art.. 6 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 2a.
Natomiast art.14 ust. 5a. stanowi, iż wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
Jednocześnie art. 14 ust 8. stwierdza, iż publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, niepubliczne przedszkola, o których mowa w art. 90 ust. 1b, oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c, nie mogą pobierać opłat innych niż opłaty ustalone zgodnie z ust. 5, 5f, 6 i 9, co oznacza iż przedszkola oraz inne podmioty prowadzące opiekę przedszkolną nie mogą pobierać za pobyt dziecka w przedszkolu opłaty wyższej niż 1 złoty.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Na jakiej podstawie merytorycznej i prawnej Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło interpretację zapisu art. 14 ust.8 „nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu” rozszerzająco również na zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne, opłacane przez rodziców bezpośrednio na konta firm, jak również ze składek Rad Rodziców, skoro relacje te mają charakter umów wiążących bezpośrednio rodziców ze wspominanymi firmami świadczącymi usługi edukacyjne i wychowawcze dla ich dzieci?
  2. Na jakiej podstawie prawnej w tej konkretnej sytuacji Ministerstwo traktuje środki zgromadzone przez rodziców w formie składek na fundusz Rady Rodziców, o którego przeznaczeniu decydują rodzice, jako integralną część budżetu przedszkola?
  3. Z jakich powodów merytorycznych i prawnych Ministerstwo Edukacji nie uznało rozróżnienia opłaty w kwocie 1 złotego za godzinę pobytu w przedszkolu dziecka ponad podstawę programową, od opłaty za tzw. zajęcia dodatkowe, z których może korzystać dziecko w tym czasie na terenie przedszkola uznając je za tzw. godziny opłacone podwójnie?

Z poważaniem
/-/ Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość