YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Przetarg na dostawę dla polskiej armii śmigłowców wielozadaniowych w kontekście polityki rządu i ministra obrony narodowej wobec potencjału krajowego przemysłu obronnego – interpelacja

615c73347085f9352d1f8782ad162067Poniżej zamieszczam interpelację w sprawie przetargu na dostawę dla polskiej armii śmigłowców wielozadaniowych w kontekście polityki rządu i ministra obrony narodowej wobec potencjału krajowego przemysłu obronnego 32478 – ponowna

Szanowny Panie Premierze,

Niestety odpowiedz  moją interpelację nr 32478 dotyczącą przetargu na śmigłowce wielozadaniowe jaka otrzymałem od Pana ministra nie mogę uznać w najmniejszym stopniu za zadowalającą. W swojej odpowiedzi przedstawił   Pan swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie, niestety wielokrotnie bez przekazania informacji w zakresie   adekwatnym do zadanych pytań. Mając również na względzie bezpieczeństwo i obronność Państwa, które mogą być zagrożone z uwagi na przedstawione przez Pana tezy, zwracam się do Pana Premiera o jednoznaczne i precyzyjne wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W swoim stanowisku stwierdził Pan, że WZL -1 S.A. w Łodzi mają w przyszłości stać się centrum serwisowym dla pozyskiwanych śmigłowców, a w innym miejscu podkreślił Pan, że cyt…”nowe śmigłowce mają być montowane w serwisowane w zakładach lotniczych w Łodzi/ Dęblinie…”.

Proszę o jednoznaczną odpowiedz na następujące pytanie – czy po wydaniu 13 mld zł. Polskiego podatnika na śmigłowce koncerny Airbus polski przemysł stanie się ich producentem w zakresie umożliwiającym samodzielne składanie oferty na dostawy tych śmigłowców w przetargach organizowanych w innych krajach?

2. W odpowiedzi na moją interpelację powołał się Pan na stanowisko Komisji Europejskiej, zgodnie którym wyłącznie argumentem do ustanowienia WZL Nr 1 w Łodzi, w trybie pozaustawowym, potencjału produkcyjno – serwisowego  ograniczając konkurencję przewidzianą w ustawie – Prawo zamówień publicznych, jest władztwo państwa nad podmiotem, w którym taki potencjał ma zostać ustanowiony. Napisał Pan również, że ustanowienie centrum serwisowego jedynie w zakładzie produkcyjnym lub remontowym, nad którym nadzór sprawuje Minister Obrony Narodowej lub Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie lub większość udziałów albo akcji w kapitale zakładowym, stanowi najpełniejszą formę utrzymania właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem takiego centrum, a tym samym najpełniej zabezpiecza interes bezpieczeństwa państwa. W ocenie Pana, w zakładach w których Skarb Państwa nie ma większościowych udziałów, rząd nie ma żadnego wpływu ani kontroli nad tym, w jakiej kondycji finansowej znajduje  się firma, w jakim kierunku zamierza się rozwijać, czy np. za kilka lat nie podejmie decyzji o przeniesieniu produkcji, remontów, serwisu itp. Do innego kraju oraz czy z bliżej niewyjaśnionych przyczyn np. w sytuacji zagrożenia państwa, taka firma nie zawiesi, a nawet nie zlikwiduje prowadzenia dalszej działalności.

Mając powyższe na uwadze, podejmując czynności ograniczające konkurencyjność postępowania na śmigłowce wielozadaniowe ze szkodą dla zakładów w Świdniku i Mielcu, jak Pan wyjaśni informacje przekazane przez Ministra Skarbu Włodzimierza Karpińskiego, który tworząc Polską Grupę Zbrojeniową ( do której należą WZL Nr 1 w Łodzi) powiedział, ze w dalszej przyszłości rozpoczną się prace przygotowawcze do wprowadzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej na warszawską giełdę?

3. W dniu 27 marca 2012 roku Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa Plan prywatyzacji na lata 2012 -2013. W załączniku Nr 2 do tego planu ujęto wykaz spółek objętych prywatyzacją, do których od propozycją Nr 5 należały również Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi. Jak Pan wyjaśni  swoje stanowisko uzasadniające wymuszenie od krajowych producentów śmigłowców przenoszenie swojego potencjału serwisowo – remontowego do zakładów, które były i możliwe że nadal są planowane do prywatyzacji?!

4. Czy rząd planuje prywatyzację Polskiej Grupy Zbrojeniowej lub też poszczególnych jej spółek  zależnych?

5. Z udzielonej przez Pana odpowiedzi na moją  interpelację wynika, że wyłączanie konkurencyjności w prowadzonych przez Pański resort postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych z uwagi na występowanie podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa możliwe jest wyłącznie w stosunku do wykonawców z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Według Pana takie samo stanowisko zajmuje Komisja Europejska. Jak Pan wyjaśni zatem sytuację, w której przy akceptacji Komisji Europejskiej rząd Francji zleca kontrakty zbrojeniowe na śmigłowce i samoloty dla koncernu AIRBUS, którego większościowym udziałowcem nie jest państwo?

6. W udzielonej przez Pana odpowiedzi na moją interpelację napisał Pan, że w zakładach, w których Skarb Państwa nie ma większościowych udziałów, rząd nie ma żadnego wpływu ani kontroli nad tym, w jakiej kondycji finansowej znajduje się firma, w jakim kierunku zamierza się rozwijać, czy np. za kilka lat nie podejmie decyzji o przeniesieniu produkcji, remontów, serwisu itp. do innego kraju oraz czy z bliżej niewyjaśnionych przyczyn, np. w sytuacji zagrożenie państwa, taka firma nie zawiesi, a nawet nie zlikwiduje prowadzenia dalszej działalności. Proszę wobec tego wyjaśnić, dlaczego podległy Panu resort w przypadku kontraktów rządowych nie uwzględnia sprawdzonych w Polsce i na świecie mechanizmów kontroli nad kapitałem, takich jak chociażby prawo pierwokupu, kontrola zmian składu udziałowców, czy też zakup pakietów kontrolnych?

7. Z udzielonej przez Pana odpowiedzi na moją interpelację, bezpieczeństwem dostaw i władztwem państwa uzasadnił Pan wskazanie WZL Nr 1 w Łodzi jako podmiotu, w którym należy ustanowić potencjał produkcyjno – serwisowy. W jaki sposób zamierza Pan zagwarantować to prawdziwe bezpieczeństwo dostaw śmigłowców, skoro władztwo państwowe nad WZL Nr 1 w Łodzi nie ma żadnego wpływu na decyzje podejmowane przez prywatny koncern AIRBUS, będący producentem i dostawcą kluczowych technologii  do montażu śmigłowca? Innymi słowy, jak Pan wyjaśni przeprowadzenie przetargu na śmigłowce z uwagi na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa w sytuacji, gdy tak naprawdę to koncern Airbus ma wpływ na produkcję śmigłowa i jego dostawy dla polskiej armii?

8. Największe zaniepokojenie w Pańskiej odpowiedzi na moją interpelację wzbudziła teza, że zlecenie przez rząd kontraktów zbrojeniowych do wskazanych z nazwy wykonawców może mieć miejsce wyłącznie w stosunku do spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Proszę wyjaśnić, czy stanowisko tego rodzaju oznacza, że resort obrony narodowej lekceważy zadania na przykład: z Planu Mobilizacji Gospodarki, które są realizowane przez prywatne spółki zbrojeniowe będące podmiotami o szczególnym znaczeniu  gospodarczo – obronnym i  czy w związku z tym firmy te nie będą uwzględniane przy zlecaniu kontraktów w związku z podstawowym interesem bezpieczeństwa państwa – nawet wtedy, gdy są jedynym polskim producentem danego sprzętu wojskowego?

Z poważaniem

Poseł Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość