YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Ponowna interpelacja w sprawie krwi pępowinowej

Poniżej zamieszczam interpelację poselską skierowaną do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie stanowiska rządu w zakresie zwolnienia z podatku VAT przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Interpelacja ponowna w sprawie: stanowiska rządu w zakresie zwolnienia z podatku VAT przechowywania komórek macierzystych z krwi pępowinowej.

Chciałbym uprzejmie podziękować Panu Premierowi za obszerną odpowiedź na moją interpelację z dnia 9 października 2013r. (nr 21529) dotyczącą skutków w podatku VAT pobierania i przechowywania (czyli tzw. bankowania) krwi pępowinowej, której udzieliło Ministerstwo Finansów. Stanowisko Ministra Finansów budzi jednak istotne zastrzeżenia. Z jednej strony wynikają one z niepełnego, jak się wydaje, zrozumienia specyfiki bankowania i możliwości wykorzystania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Z drugiej strony dostrzec można pewną niespójność w przedstawionej przez Pana Ministra argumentacji.

Przede wszystkim chciałbym potwierdzić, iż absolutnie nie kwestionuję kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej określanego jako „Trybunał” lub „ETS”) do określania de facto wiążącej wykładni przepisów prawa unijnego. Dlatego należy zgodzić się, iż warunkiem możliwości zastosowania zwolnienia z VAT do usług bankowania krwi pępowinowej jest uznanie, iż mają one charakter profilaktyczny lub leczniczy, które to kryteria zostały określone w orzecznictwie Trybunału. Kompetencje Trybunału nie wykraczają natomiast poza określenie zasad wykładni przepisu prawa unijnego, stąd to do organów krajowych (sądów) należy rozstrzygnięcie konkretnych sporów (uwzględniając wykładnię prawa dokonaną przez Trybunał). Tym bardziej Trybunał nie ma kompetencji do rozstrzygania zagadnień pozaprawnych (np. medycznych) takich jak stwierdzenie, czy np. dane działanie ma charakter profilaktyczny czy leczniczy. Biorąc pod uwagę fakt, iż stwierdzenie efektów leczniczych, czy profilaktycznych danych działań medycznych jest nieraz trudne (zwłaszcza w przypadku medycyny niekonwencjonalnej, która też co do zasady może korzystać ze zwolnienia z VAT), należy uznać, iż wystarczającym do stosowania zwolnienia jest samo istnienie celu profilaktycznego lub leczniczego danych usług potwierdzone przez kompetentne organy państwa członkowskiego.

W świetle cytowanych orzeczeń ETS w sprawach C- C-262/08 Copygene oraz C-86/09 Future Health brak jest podstaw do rozróżniania skutków VAT w zależności od allogenicznego, czy autologicznego wykorzystania komórek macierzystych (co zostało wprost wskazane w punkcie 80 wyroku w sprawie Copygene). Rozróżnienie to nie ma uzasadnienia logicznego, lecz jedynie, jak się wydaje fiskalne. Stosując konsekwentnie i bezkrytycznie interpretację przyjętą przez ETS w tych wyrokach, należałoby uznać, że ze zwolnienia z VAT może korzystać jedynie pobieranie i przechowywanie krwi pępowinowej gdy już w momencie pobrania wiadomo jest, że będzie ona wykorzystana do terapii np. chorego starszego rodzeństwa. Tylko w takim wypadku nie można mówić o „jedynie hipotetycznym” wykorzystaniu krwi pępowinowej.

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość