Program wyborczy

 • 1. Godność, zdrowie i szczęście rodziny, seniorów oraz osób ze szczególnymi potrzebami

 • 2. Dynamiczny rozwój województwa śląskiego dla dobra jego mieszkańców

 • 3. Dalsze pozytywne zmiany na rynku pracy

1. Godność, zdrowie i szczęście rodziny, seniorów oraz osób ze szczególnymi potrzebami

RODZINA

Oznacza to, że każde polskie dziecko otrzymuje 500 zł miesięcznie, a dzieci w wieku szkolnym 300 zł na tzw. wyprawkę szkolną. Dotychczas program „Rodzina 500+” objął 2,4 mld polskich rodzin i przeznaczono na niego ponad 70 mld zł, a program „Dobry Start” to pomoc dla 4,6 mln uczniów w Polsce, a 500 tys. uczniów w województwie śląskim, na co przeznaczono 1,4 mld zł rocznie.

Wzrost liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i wieku przedszkolnym. W województwie śląskim oznacza to w 2019 roku 44,2 mln złotych dotacji, na utworzenie 2 827 nowych miejsc
w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Dofinansowanych zostanie 9 134 już funkcjonujących miejsc opieki.

W Polsce to 27,6 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Aż 74,6 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania w 2019 r. W tym 749 miejsc przeznaczonych jest dla dzieci niepełnosprawnych. To o 111 miejsc z dofinansowaniem więcej niż w roku ubiegłym. W sumie na dofinansowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w 2019 r. z resortowego programu Maluch+ przeznaczone zostanie 4,3 mln zł.

Zapewnienie dzieciom z ubogich rodzin, osobom starszym oraz niepełnosprawnym posiłków. Na program zostanie przeznaczonych 2,75 mld zł w latach 2019-2023. Kwota przeznaczona na program w Polsce to 40 mln złotych, w tym dla województwa śląskiego to aż 4 093 594,26 zł.

SENIORZY

Oznacza to, że kobiety mogą przejść na emeryturę już w wieku 60 lat a mężczyźni w wieku 65. lat. W Polsce w 2018 roku przyznano 383,8 tys. emerytur według nowych zasad. Emeryci i renciści mogą także korzystać z wyższych świadczeń – o 25% wzrosły najniższe świadczenia dla emerytów i rencistów w latach 2016-2019.

W Polsce ponad 9,8 mln osób otrzymało świadczenie, przeznaczona na to kwota to 10,8 mld zł. W 2021 roku emeryci otrzymają aż dwie „trzynastki”, tzw. „czternastkę” otrzymają emeryci o najniższych dochodach.

Ponad 1,5 mld zł oszczędziły łącznie osoby po 75 roku życia dzięki programowi bezpłatnych leków, wydano 40 mln bezpłatnych opakowań leków, a z tej możliwości skorzystało już 2,4 mln seniorów. Lista bezpłatnych środków zawiera ponad 2000 leków, najczęściej stosowanych przez starsze osoby i będzie ona poszerzana.

W Polsce w ramach programu powstało 498 placówek, w roku 2019 utworzonych zostanie 7,6 tys. nowych miejsc a dofinansowane już istniejące. Program jest aktywnie realizowany także w województwie śląskim, gdzie tylko w 2018 roku utworzono 20 Dziennych Domów ,,Senior+” oraz 4 Kluby ,,Senior+” za dotacje na łączną kwotę 3 755 972 zł, a 9 Dziennych Domów ,,Senior+” i 11 Klubów ,,Senior +” otrzymało dofinansowanie na wyposażenie w łącznej kwocie 2 044 922 zł. W sumie na Program „Senior+” przeznaczono w naszym województwie prawie 6 mln zł.

ROLNICY

Polscy rolnicy bardziej niż inni narażeni są na skutki takich sytuacji jak klęski żywiołowe. Dlatego rolnicy poszkodowani suszą otrzymują potrzebne wsparcie. Chcemy też zapobiegać efektom klęski suszy poprzez program retencji wodnej oraz budowy systemów melioracji, w tym nowoczesnych systemów irygacyjnych. W Polsce to 2,2 mld zł na pomoc dla rolników dotkniętych suszą. Pomoc dla gospodarstw wyniosła nawet 1000 zł do hektara upraw.

Plan dla wsi to przede wszystkim perspektywa rozwoju. Dlatego z myślą o rolnikach m.in. zwiększyliśmy limit dopłat do zużytego przez nich oleju napędowego, w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych z 86 l do 100 l. Ponad 1 mld zł dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego przeznaczonej na 2019 r.

Producenci rolni po raz pierwszy mogą ubiegać się dodatkowo o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do chowu lub hodowli bydła. Przyjęliśmy plan dla wsi, który ma jeszcze lepiej wykorzystać potencjał polskiego rolnictwa.

2. Dynamiczny rozwój województwa śląskiego dla dobra jego mieszkańców

ROZWÓJ

Przychody z VAT zwiększone o kilkadziesiąt miliardów (w roku 2018 o 48 mld więcej niż w 2016).

Konstytucja Biznesu (ulgi, usprawnienie procedur, przyjaźniejsze przepisy), niski ZUS dla drobnych firm oraz wysokość ZUS uzależniona od dochodów firmy, obniżenie podatku CIT, powrót banku Pekao SA oraz Polskich Kolei Liniowych w polskie ręce, realizacja Programu dla Śląska.

Przemysł w województwie śląskim to jedna z podstaw jego istnienia, dlatego zasługuje na rozwój. Rozwój elektromobilności (zastosowanie napędu elektrycznego w pojazdach) na bazie tradycyjnego przemysłu motoryzacyjnego. Wdrażanie rozwiązań, które uczynią śląski przemysł węglowy konkurencyjnym na rynku międzynarodowym, pozwolą na rozwój firm branży węglowej, a zatrudnionym w tej gałęzi przemysłu pozwolą na bezpieczne i godne życie.

Już teraz co trzeci Polak korzysta z usług administracji on-line, można tak m.in. złożyć wniosek o 500+, świadczenie na Dobry Start, wniosek o dowód osobisty czy złożyć PIT lub zgłosić narodziny dziecka. W Polsce 7 mln PIT-ów za 2018 złożonych zostało dzięki usłudze Twój e-PIT, 3,7 mln osób korzystających z Profilu Zaufanego, a 41 tys. narodzin dzieci zgłoszonych on-line.

Powstanie Metropolii to pierwszy krok, teraz najważniejsze jest budowanie jej silnej pozycji, dlatego przeznaczyliśmy na to fundusze i wdrażamy działania, priorytetami są: poprawa organizacji transportu drogowego i ładu przestrzennego, budowa nowoczesnego i wygodnego dla mieszkańców transportu, poprawa jakości i dostępności komunikacji publicznej. A także aktywizacja gospodarcza i przyciąganie nowych inwestycji.

INFRASTRUKTURA

Dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych zostanie zmodernizowanych wiele kilometrów dróg lokalnych – gminnych i powiatowych, na co przeznaczono rekordowe 6 miliardów złotych. Wdrażanie programu 100 nowych obwodnic dla miast, a także programu Kolej+, czyli remont 150 dworców kolejowych. Rozwój transportu miejskiego oraz międzygminnego (np. przywrócenie połączeń PKS). W województwie śląskim w 2019 roku Fundusz Dróg Samorządowych to aż 90 763 243,27 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych.

Szczególnie ważna dla naszego województwa jest poprawa jakości powietrza, likwidacja niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz elektryfikacja transportu.  Zadania te realizowane są i będą poprzez Program Czyste Powietrze, Stop Smog, realizacja Programu dla Śląska. Musimy także pamiętać o rekultywacji terenów zdegradowanych przez wcześniejszą działalność przemysłową, tereny te wymagają przywrócenia im dawnego charakteru lub mądrego zagospodarowania w nowych sposób. Dlatego przeznaczone zostały środki na wykonanie tego typu prac do roku 2020 Śląsk otrzyma 80 mln złotych.

Ponad 15 milionów obywateli polskich to osoby ze szczególnymi potrzebami (np. osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, rodzice z dziećmi). Dlatego wprowadzimy zmiany zobowiązujące podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej takim. W praktyce oznaczać to będzie m.in. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania specjalnego oznakowania, instalacji sprzętu lub urządzeń ułatwiających poruszanie się lub komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, osób głuchych, osób niewidomych.

3. Dalsze pozytywne zmiany na rynku pracy

Zmniejszanie poczucia zagrożenia bezrobociem, najniższa od 1990 roku stopa bezrobocia 5,4%. Mniej bezrobotnych, więcej wolnych miejsc pracy 122,3 tys. wolnych miejsc pracy. W lipcu 2019 roku stopa bezrobocia w województwie śląskim wyniosła jedynie 3.8%.

W 2020 roku płaca minimalna podniesiona zostanie o 700 zł, wynosić będzie 2450 zł. Do końca 2021 roku płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3000 zł, a do końca 2023 roku do 4000 zł.

Ważna jest dla nas godna płaca dla wszystkich, dlatego zlikwidowane zostały umowy śmieciowe, a płaca minimalna dla umów cywilnoprawnych wynosi 14,70 zł, a w 2020 wyniesie co najmniej 16 zł

W 2018 r. polski przemysł zapewniał ponad 3,9 mln miejsc pracy i był trzecim największym rynkiem pracy dla branży przemysłowej w UE. W latach 2015-2018 nasze przedsiębiorstwa przemysłowe stworzyły w Polsce 258 tys. miejsc pracy. Nasz sektor przemysłowy skutecznie opiera się także tendencjom wskazującym na ograniczanie zatrudnienia w przemyśle.

CHCESZ ABY DALEJ TRWAŁ DOBRY CZAS DLA ŚLĄSKA I POLSKI

ODDAJ GŁOS NA MNIE W TYCH WYBORACH

Moje osiągnięcia

Lista spraw, interwencji, problemów z jakimi zgłaszaliście się Państwo do mnie jest długa. Trudno wymienić wszystkie interwencje, które w odpowiedzi na nie podejmowałem. Za każdy list, sygnał, głos bardzo dziękuję, bo to one są esencją pracy na rzecz dobra publicznego. To one sprawiają, iż jestem pewien, że nie zawiodłem Państwa zaufania. Zależy mi, byście Państwo wiedzieli w jakie projekty jestem zaangażowany i na czym skupiałem się w mijającej właśnie kadencji. Poniżej te najważniejsze.

Dobrze rozwinięta sieć transportu decyduje o tym czy ludzie czują się w danym regionie zamieszkać, czy czują się w tym miejscu komfortowo, wreszcie czy chętnie przyjeżdżają tu w celach turystycznych. Nie chodzi tylko o drogi, ale też komunikację publiczną, kolej, a także połączenia lotnicze.

Wspierałem i z sukcesami działałem na rzecz:

 • budowy autostrady A1 w Województwie Śląskim – to jedna z głównych arterii komunikacyjnych regionu;
 • prac zmierzających do realizacji drogi ekspresowej S11 łączącej Śląsk z Wielkopolską – zaczynającej się węzłem z autostradą A1 w Piekarach Śląskich;
 • budowy odcinka drogi S1 łączącej Mysłowice z Bielsko-Białą – ułatwiającej przejazd w Beskidy, a także na południe Europy;
 • budowy odcinka drogi ekspresowej S1 prowadzącej na lotnisko i łączącej się z autostradą A1;
 • budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 łączącej Pyrzowice z węzłem Podwarpie – znacznie poprawiającej bezpieczeństwo;
 • rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach – zarówno w obszarze infrastruktury, jak i innowacji technicznych.

Niezwykle ważne jest, by pielęgnować naszą, śląską tradycję – także etos pracy, w tym pracy górniczej. Ale oczywiście powinniśmy wprowadzać innowacje, również w obszarze przemysłu. Pracować nad siłą naszego regionu przy udziale choćby możliwości, jakie daje Metropolia, ale też wyrównywać szanse dla każdego mieszkańca, bo tylko tak dzisiaj można się w pełni rozwijać na poziomie zarówno regionu, jak i kraju.

Wspierałem i z sukcesami działałem na rzecz:

 • powołania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – najważniejszej strukturalnie organizacji, która mam nadzieję, będzie służyć rozwojowi całej aglomeracji.
 • wprowadzenia programu Dostępność Plus – dzięki któremu osoby dotknięte niepełnosprawnością, słabsze, z trudnościami manualnymi i poznawczymi ale także kobiety w ciąży czy seniorzy zyskają konieczne wsparcie w codziennych czynnościach.
 • wypłaty rekompensat dla rodzin górniczych – niesłusznie pozbawionych tego świadczenia podczas rządów naszych poprzedników.
 • zachowania miejsc pracy, m.in. w Zakładzie Górniczym Piekary, wobec którego zawisła groźba likwidacji.

Pamięć o naszych przodkach, ich dokonaniach, a w szczególności ludziach, którzy dla Śląska oddali swoje życie, to kluczowy element naszej tożsamości. Dlatego jestem niezwykle dumny, że nareszcie w należyty sposób wspominamy ważne dla tego regionu rocznice – w tym 100-lecie Powstań Śląskich. Mam nadzieję, że godnie upamiętnimy także najważniejsze osobistości naszej, regionalnej historii.

Jestem zaangażowany w liczne projekty związane z zachowaniem tożsamości Śląska i upamiętnienia jego dziejów, w tym:

 • utworzenie Panteonu Górnośląskiego – instytucji kultury, w ramach której upamiętnione mają być najznamienitsze postaci śląskiej historii, zarówno liderzy polityczni, jak i naukowcy, ludzie kultury czy Kościoła;
 • przeprowadzenie prac konserwatorskich w ważnych obiektach sakralnych, tym np. parafii św. Piotra i Pawła z Brzozowic-Kamiennej;
 • renowacji najważniejszych obiektów o znaczeniu symbolicznym, w tym Bazyliki Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, która na mapie Śląska ma szczególne miejsce.

Wśród szeregu innych przedsięwzięć, jakie podejmowałem, mogę wymienić wspieranie rozwoju bazy edukacyjnej (wyposażanie pracowni edukacyjnych), sportowej (remonty sal gimnastycznych czy boisk), wsparcie placówek medycznych czy rozwoju przedsiębiorczości. Zamierzam we współpracy z Państwem kontynuować te działania – licząc, że ponownie obdarzycie mnie swoim zaufaniem.