YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Interpelacja w sprawie praktycznego wdrożenia w Polsce dyrektywy 2007/60/WE PE i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tj. tzw. dyrektywy powodziowej

fAgn1301850345

Poniżej zamieszczam interpelację skierowaną do Premiera Donalda Tuskaw sprawie praktycznego wdrożenia w Polsce dyrektywy 2007/60/WE PE i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tj. tzw. dyrektywy powodziowej.

Szanowny Panie Premierze,
W dniu 4 sierpnia 2010r. zwróciłem się do Pana Premiera z interpelacją dotyczącą wdrożenia w Polsce dyrektywy 2007/60/WE PE i Rady z dnia 23 października 2007r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tj. tzw. dyrektywy powodziowej.
W treści swojego wystąpienia wskazałem na pilną konieczność podjęcia następujących działań wynikających z tego aktu prawa europejskiego:
– przygotowania do grudnia 2011r. wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz związanych z nimi obszarów wybrzeża;
– przygotowania do grudnia 2013 r. map zagrożenia i ryzyka powodziowego, ze wskazaniem na nich obszarów, na których prawdopodobieństwo powodzi jest odpowiednio: niskie, średnie i wysokie;
– przygotowania do grudnia 2015 r. planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla każdego obszaru dorzecza, w szczególności działania zapobiegawcze, ochronne, w tym systemy wczesnego ostrzegania.
Formalnie implementowano wspomnianą wyżej dyrektywę poprzez wprowadzenie stosownej nowelizacji prawa wodnego i innych ustaw ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 15 lutego 2011 r. Nr 32, poz. 159)

W otrzymanej odpowiedzi, której z upoważnienia Pana Premiera udzielił Minister Środowiska wskazał on iż, w latach 2011-2016 zostaną zrealizowane:
1)    prace związane z wzmocnieniem instytucjonalnym,
2)    realizacja projektu pt. ˝Informatyczny system osłony kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi zagrożeniami˝ w tym:
a) zebranie informacji przestrzennych dla geodezyjnych rejestrów referencyjnych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) oraz Numerycznego Modelu Terenu (NMT),
b) cena wstępna ryzyka powodziowego, wykonanie map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego, budowa systemów informatycznych do gromadzenia, zarządzania i udostępniania informacji,
3)    opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
4)     powołanie państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
Koszt przeprowadzenia powyższych działań określono na kwotę 362 mln złotych, częściowo finansowanych ze środków unijnych.
Ponadto założono pozyskanie środków w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” w wysokości 240 mln złotych oraz NFGOŚiGW w wysokości 60 mln złotych, które miały zostać wykorzystane na sfinansowanie działań związanych ze wzmocnieniem instytucjonalnym, przygotowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym oraz powołaniem państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.
W związku z tym, iż od udzielenia odpowiedzi na moją interpelację minęło ponad trzy i pół roku oraz mając na uwadze terminy zakreślone w niej, które skupiają się zrealizowaniu zdecydowanej większości założonych zadań na okresie głównie do roku 2014 zwracam się do Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1.    W związku z tym, iż przygotowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz związanych z nimi obszarów wybrzeża miało zakończyć się do grudnia 2011r. proszę o odpowiedź, czy termin ten został dotrzymany a zadanie wykonane w całości?
2.    W związku z tym, iż czas przygotowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego, ze wskazaniem na nich obszarów, na których prawdopodobieństwo powodzi jest odpowiednio: niskie, średnie i wysokie wyznaczono do grudnia 2013r,, proszę o odpowiedź, czy termin ten został dotrzymany a zadanie wykonane w całości?
3.    Jeżeli zadania te nie zostały ukończone proszę o podanie powodów oraz terminu ostatecznego ich zrealizowania.
4.    W związku z tym, iż jako termin zakończenia przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla każdego obszaru dorzecza, w szczególności działania zapobiegawcze, ochronne, w tym systemy wczesnego ostrzegania określono na grudzień 2015 r., proszę o odpowiedź na jakim obecnie znajduje się ta realizacja? Czy termin jej ukończenia jest zagrożony – jeśli tak, to proszę o podanie z jakich powodów i kiedy projekt zostanie ostatecznie sfinalizowany?
5.    Na jakim etapie realizacji są obecnie wskazane w odpowiedzi przez Ministra Środowiska poniższe zakresy działań:
a)    prace związane z wzmocnieniem instytucjonalnym,
b)    realizacja projektu pt. ˝Informatyczny system osłony kraju (ISOK) przed nadzwyczajnymi zagrożeniami˝ w tym:
a) zebranie informacji przestrzennych dla geodezyjnych rejestrów referencyjnych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) oraz Numerycznego Modelu Terenu (NMT),
b) cena wstępna ryzyka powodziowego, wykonanie map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego, budowa systemów informatycznych do gromadzenia, zarządzania i udostępniania informacji,
c)    opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
d)     powołanie państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących?
6.    Czy utrzymano koszty realizacji na założonym poziomie? Jeżeli nie jakie były tego powody?

Z poważaniem

/-/ Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość