YOUTUBE
FACEBOOK
TWITTER
NEWSLETTER
Poprzednia wersja
PiS

Interpelacja poselska w sprawie opłat pobieranych przez PKP Utrzymanie Sp. z o.o. za uzgadnianie dokumentacji technicznej.

logo-pkp-utrzymaniePoniżej zamieszczam interpelację poselską w sprawie opłat pobieranych przez PKP Utrzymanie Sp. z o.o. za uzgadnianie dokumentacji technicznej.

 

Szanowna Pani Minister,

Spółka PKP Utrzymanie powstała w wyniku wydzielenia z TK Telekom zorganizowanej części odpowiedzialnej za utrzymanie służących do bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego urządzeń telekomunikacyjnych i miedzianych i napowietrznych linii telekomunikacyjnych oraz urządzeń radiokomunikacyjnych i specjalnych, a także systemów dynamicznej informacji podróżnych. PKP Utrzymanie Sp. z o.o. zajmuje się również uzgadnianiem dokumentacji technicznej i prowadzi wywiady branżowe. Kapitał zakładowy w wysokości 85 811 tys. zł objęła w 100% PKP S.A.

Spółka TK Telekom jest właścicielem łączy analogowych, kanałów cyfrowych i optycznych o przepływnościach od 64 kBps do 10 GBps, urządzeń i sieci do usług internetowych, transmisji danych i usług telefonicznych. Kapitał zakładowy w wysokości 384 900,5 tys. zł  w 100% objęła 21.07.2015 spółka Netia S.A.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30, poz. 163 z późn. zm.) o usytuowaniu projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym. Odpowiednie zastosowanie powinien mieć art. 28f ust. 4: „za udzielenie informacji podmiot władający siecią uzbrojenia może pobierać wynagrodzenie; wysokość wynagrodzenia nie może być wyższa niż opłata pobierana za udostępnienie porównywalnego zbioru danych z powiatowej bazy GESUT.”

Zdecydowana większość przedsięwzięć kolejowych z listy POIiŚ na lata 2014 – 2020 wymaga sporządzenia projektów budowlanych ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami, uzgodnieniami, w tym formalnym uzgodnieniem projektu sieci uzbrojenia terenu, w celu uzyskania zatwierdzenia i pozwolenia na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Koszty ponoszone przez PKP PLK S.A. na finansowanie umów na sporządzenie dokumentacji projektowej są kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów i wytycznych regulujących wydatkowanie funduszy UE. Elementem umów na sporządzanie dokumentacji są uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia terenu i związane z tym opłaty. Ale chyba nikt nie przewidział, że opłaty z tego tytułu przekroczą wszelkie rozsądne granice i nie będą miały osadzenia w polskim porządku prawnym.

Przykładem takiego postępowania są faktury wystawiane przez PKP Utrzymanie Sp. z o.o. oraz TK Telekom Sp. z o.o. za uzgadnianie dokumentacji technicznej. Są to kwoty rzędu 15 tys. zł brutto naliczane odrębnie przez każdą z wymienionych spółek za uzgodnienie braku kolizji nowo projektowanych rozwiązań z sieciami telekomunikacyjnymi tych spółek dla 30km odcinka linii kolejowej przebiegającej na terenie Borów Dolnośląskich. Warto zwrócić uwagę, że kwota pobierana za uzgodnienie przewyższa kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto projektanta z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych z wieloletnim doświadczeniem. W okresie miesiąca pracy projektant ten może wykonać kompletny projekt budowlany dla niedużej stacji oraz dla 10km przyległego do tej stacji szlaku kolejowego. Aby nadać pozory legalności swojej polityce cenowej obie spółki stosują zasadę uprzedniego pisemnego zobowiązania się firmy projektowej do akceptacji cennika usług za czynności uzgadniania dokumentacji technicznej.

Na obszarach kolejowych formalnie za prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu, określanie warunków dla nowo projektowanych sieci odpowiadają Kolejowe Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wchodzące w skład Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (KODGiK). Natomiast KODGiK są częścią 8 terenowych Wydziałów Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych PKP S.A. Cennik usług świadczonych przez KODGiK nie odbiega znacząco od zasad określonych w Załączniku do ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

W związku przedstawionymi wyżej kwestiami zwracam się do Pani Minister o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Jaka jest podstawa prawna udziału PKP Utrzymanie z o.o. oraz TK Telekom Sp. z o.o. w prowadzeniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych?
  2. Jaka jest podstawa prawna dla ustalania opłat za uzgadnianie usytuowania projektowania sieci uzbrojenia technicznego przez PKP Utrzymanie Sp. z o.o. oraz TK Telekom Sp. z o.o.?
  3. Dlaczego na fakturach wystawianych przez PKP Utrzymanie Sp. z o.o. oraz TK Telekom Sp. z o.o. za uzgodnienie dokumentacji technicznej nie jest podawana podstawa prawna ustalania opłat, co wskazywałoby, że w odniesieniu do PKP Utrzymanie Sp. z o.o. oraz TK Telekom Sp. z o.o.  nie ma zastosowania ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności Załącznik p.n. „Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników  korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty” oraz Tabela nr 16, w której w poz. 6 ustalono wartość jednostki rozliczeniowej za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na 150 zł za sieć jednego rodzaju – w przypadku PKP Utrzymanie Sp. z o.o. – sieć telekomunikacyjną?
  4. Czy ogromne sumy pobierane przez PKP Utrzymanie Sp. z o.o. oraz TK Telekom Sp. z o.o. za uzgadnianie dokumentacji technicznej nie zostaną potraktowane jako koszty niekwalifikowane projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i jednocześnie jako niedozwoloną pomoc publiczną?

Z poważaniem

 

/-/ Jerzy Polaczek

Biuro Poselskie Posła Jerzego Polaczka

ul. Bytomska 156
Piekary Śląskie

tel. (32) 287-15-08

fax (32) 287-15-08

jerzy.polaczek@sejm.pl

Biuro poselskie otwarte dla interesantów godzinach:

Poniedziałek: 10:00-16:00

Wtorek: 9:30-15:30

Środa: 9:30-15:30

W pozostałe dni kontakt telefoniczny z biurem

(32) 287-15-08

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość